Ảnh này hiển thị nếu trình duyệt không hỗ trợMỘT SỐ HỒ SƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH


STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

LINK HỒ SƠ HỌC TẬP

1 Lê Quang Bảo 11B Lê Quang Bảo
2 Vũ Thị Hiếu Ngân 11B Vũ Thị Hiếu Ngân
3 Nguyễn Thị Yến Nhi 11B Nguyễn Thị Yến Nhi
4 Ngô Khánh Vy 11B Ngô Khánh Vy
5 Hồng Minh Anh 11B Hồng Minh Anh
6 Hàng Anh Thuận 11B Hàng Anh Thuận
7 Trần Trung Tín 11B Trần Trung Tín
8 Đinh Ngọc Bảo Vy 11B Đinh Ngọc Bảo Vy
9 Nguyễn Trọng Hiếu 11B Nguyễn Trọng Hiếu
10 Nguyễn Hoàng Phúc 11B Nguyễn Hoàng Phúc